O Fundacji

Bartosz Igor Góras – Od września 2021 Prezes Zarządu Fundacji im. Anny Tomaszewicz-Dobrskiej. 

Członek Zespołu Redakcyjnego pisma naukowego „Consortio – Journal of Economics, Social Sciences, Law and Education”. Kierownik Projektu Erasmus Plus sektor Młodzież  – „Dialogue for future: building communication bridges” – czas trwania projektu 2020-09-01 do 2022-09-31 roku. Projekt dedykowany poprawie komunikacji społecznej oraz sposobom kontaktu pomiędzy pokoleniami i grupami społecznymi. Naukowa wymiana studencka – Portugalia czerwiec 2022. Student ostatniego roku studiów Wydziału Lekarskiego – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie studiów prowadził działalność w studenckich organizacjach i kołach naukowych. Koordynator projektu Erasmus Plus Edukacja Dorosłych – „Development of social entrepreneurship – new opportunities and ways of development”. Tematem projektu jest ekonomia społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Czas trwania projektu od grudnia 2021 do grudnia 2023 roku. Partnerzy z Portugalii, Grecji oraz Włoch.

Wojciech Duranowski – Sekretarz Zarządu Fundacji im. Anny Tomaszewicz-Dobrskiej. 

Doktor nauk ekonomicznych, autor ponad 30 publikacji naukowych, wykładowca i pracownik naukowy na różnych uczelniach w Polsce i Irlandii. Jego zainteresowania badawcze obejmują innowacje i politykę społeczną, edukację młodzieży, młodzież NEET, biznes społeczny i przedsiębiorczość, włączenie społeczne i finansowe. Interesuje się również dziedziną ekonomii startupów i znaczeniem finansowania zalążkowego dla nowych organizacji innowacyjnych. Duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE, Narodowego Banku Polskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przewodniczący Rady Naukowej pisma „Consortio – Journal of Economics, Social Sciences, Law and Education”.
Artykuły: 1) „Analiza głównych wyzwań w szkolnictwie wyższym na przykładzie wybranych dostawców xMOOC: Coursera i edX”, współautor: Arkadiusz Durasiewicz, Tomasz Barszczewski, Kultura i Edukacja, nr 4 (10 ), ISSN 1230 -266X 2) Analiza porównawcza rozwoju przedsiębiorstw społecznych w wybranych krajach byłego Związku Radzieckiego: Ukrainie i Łotwie” (współautorzy: Olga Pankiv, Gilberto Marzano), Societas. Wokół pracy socjalnej (nr 2), Roczniki Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 2017, ISSN 2543-6104 3)„Programy Unii Europejskiej dla młodzieży; Państwowy Uniwersytet Nowosybirski, s. 135 – 141, Nowosybirsk (Rosja) 2013 4) Krytyczne poglądy na szkolnictwo – wybrane poglądy reformatorskie w ramach pedagogiki alternatywnej”, Studia Pedagogiczne – Państwowy Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, T 22, s. 25 – 36, Kielce 2013; (ISSN 1730-6795)

Zbigniew Dąbrowski – Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji im. Anny Tomaszewicz-Dobrskiej. 

Ekspert w sektorze pozarządowym. Przez wiele lat pracował w zarządach międzynarodowych korporacji w Polsce, wieloletni dyrektor marketingu w spółkach giełdowych, a obecnie działa w sektorze szkolnictwa wyższego i organizacjach pozarządowych. Współorganizował kilka konferencji poświęconych współpracy regionalnej w ramach inicjatywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej. Zarządzał projektami z zakresu sektora młodzieżowego, w których jego główne zainteresowania to edukacja i integracja, ekologia i sport. Organizował i prowadził wydarzenia związane z ekonomią społeczną – konferencje, seminaria i warsztaty. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu projektami w ramach projektów unijnych. Ekspert w zakresie sprzedaży i marketingu, reklamy i marketingu internetowego, a także działań w mediach społecznościowych (ponad 15 lat w tej dziedzinie w biznesie), które są potrzebne w projektach społecznych i przedsiębiorczości. W przeszłości wieloletni nauczyciel akademicki – specjalizujący się w filozofii, logice i socjologii. Redaktor naczelny czasopisma – „Consortio – Journal of Economics, Social Sciences, Law and Education”

Przewiń na górę