Misja Fundacji

Misją Fundacji im. Anny Tomaszewicz – Dobrskiej jest edukacja społeczeństwa w kierunku poprawy jakości życia, a w konsekwencji zwiększenia świadomości z zakresu dostępnych nam medycznych środków pomocy. Ponadto, Fundacja dąży do stworzenia płynnej komunikacji pomiędzy osobami w potrzebie, a ośrodkami i instytucjami świadczącymi pomoc medyczną. Chcemy przeciwdziałać także różnym formom wykluczenia społecznego. Planujemy również projekty i organizację szkoleń oraz warsztatów prozdrowotnych w różnych grupach społecznych.  

Poprzez tworzenie nowych projektów i nawiązywaniu współprac z fundacjami z całego świata chcemy aby polskie środowisko medyczne miało nie tylko najlepsze źródła informacji, ale również możliwość dzielenia się uzyskaną wiedzą poprzez organizowane przez Fundację szkolenia i warsztaty tworzone w placówkach medycznych i oświatowych.

GŁÓWNE CELE FUNDACJI:

 1. UPOWSZECHNIANIE OSIĄGNIĘĆ NAUK MEDYCZNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ ORAZ POPULARYZACJA OSIĄGNIĘĆ WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY, FARMACJI I REHABILITACJI
 2. WSPIERANIE I PODEJMOWANIE INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU NAUK MEDYCZNYCH, PROFILAKTYKI ORAZ AKTYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ POMIĘDZY POLSKĄ A KRAJAMI, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE FUNDACJA,
 3. PROMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, SPORTU, REKREACJI W EUROPIE ORAZ W KRAJACH OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI FUNDACJI, A W SZCZEGÓLNOŚCI PROPAGOWANIE FORM AKTYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ,
 4. UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH, SEMINARIACH, ZJAZDACH NAUKOWYCH, KURSACH, SZKOLENIACH, I WARSZTATACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZDROWIA ORAZ PROMOWANIE FORM KSZTAŁCENIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ I MEDYCZNEJ Z KRAJÓW OBJĘTYCH WSPÓŁPRACĄ,
 5. PODEJMOWANIE INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU WYMIANY DOŚWIADCZENIA ORAZ PROPAGOWANIE ROZWOJU NAUK MEDYCZNYCH SZCZEGÓLNIE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH KANDYDUJĄCYCH DO UE,
 6. ROZPOWSZECHNIANIE OSIĄGNIĘĆ DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ W ZAKRESIE NAUK MEDYCZNYCH I OCHRONY ZDROWIA ORAZ NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ W POLSCE I W KRAJACH OBJĘTYCH WSPÓŁPRACĄ,
 7. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ, REKLAMOWEJ I EDUKACYJNEJ DEDYKOWANEJ OCHRONIE ZDROWIA I NOWOCZESNYM METODOM LECZENIA ORAZ PROPAGOWANIU SPORTU I EKOLOGII,
 8. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ EDUKACJI PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY I INNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
 9. PROJEKTY INFORMACYJNE ORAZ AKCJE PROPAGOWANIA IDEI OCHRONY ZDROWIA POPRZEZ ZDROWY TRYB ŻYCIA I OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO,
 10. WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY MEDYCZNEJ I ROZWOJU BADAŃ MEDYCZNYCH W POLSCE ORAZ KRAJACH OBJĘTYCH DZIAŁANIEM FUNDACJI,
 11. UPOWSZECHNIANIE ZASAD PRAW PACJENTA SZPITALI, PRZYCHODNI I INSTYTUCJI MEDYCZNYCH,
 12. DZIAŁANIA NA RZECZ POPULARYZACJI BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH W RÓŻNYCH GRUPACH SPOŁECZNYCH I WIEKOWYCH,
 13. DZIAŁANIA NA RZECZ ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI DO NAJNOWSZYCH OSIĄGNIĘĆ MEDYCZNYCH POPRZEZ ICH POPULARYZACJĘ W ŚRODOWISKU MEDYCZNYCH, W KRAJACH OBJĘTYCH WSPÓŁPRACĄ,
 14. DZIAŁANIA NA RZECZ LEPSZEJ DOSTĘPNOŚCI BADAŃ MEDYCZNYCH, PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ W GRUPACH ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM,
 15. PROMOCJA PODSTAWOWEJ EDUKACJI MEDYCZNEJ, ZASAD PROFILAKTYKI I REHABILITACJI WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO., WYMIANA DOŚWIADCZEŃ TYM ZAKRESIE Z INNYMI KRAJAMI,
 16. DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI PROZDROWOTNEJ ORAZ RÓŻNYCH FORM SPORTU DLA WSZYSTKICH GRUP SPOŁECZNYCH I WIEKOWYCH,
 17. REALIZACJA KAMPANII SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA, SPORTU, ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA I NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA,
 18. PROMOCJA NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI MEDYCZNEJ ORAZ EUROPEJSKICH I ŚWIATOWYCH BADAŃ I PUBLIKACJI MEDYCZNYCH,
 19. WSPÓŁPRACA Z DOMAMI OPIEKI SPOŁECZNEJ, WARSZTATAMI TERAPII ZAJĘCIOWEJ, SPÓŁDZIELNIAMI SOCJALNYMI W CELU DOSKONALENIA METOD OPIEKI NAD ICH PODOPIECZNYMI ORAZ ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ I FIZYCZNEJ,
 20. PROMOCJA OCHRONY ZDROWIA, REHABILITACJI I SPORTU W ZAKRESIE SFERY ZADAŃ PUBLICZNYCH,
 21. ORGANIZOWANIE KONFERENCJI, SZKOLEŃ I WARSZTATÓW ZWIĄZANYCH TEMATYCZNIE Z NAUKAMI MEDYCZNYMI ORAZ OCHRONĄ ZDROWIA I REHABILITACJĄ, A TAKŻE KULTURĄ FIZYCZNĄ,
 22. PROPAGOWANIE EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA JAKO WAŻNEGO CZYNNIKA WPŁYWAJĄCEGO NA STAN ZDROWIA W SPOŁECZEŃSTWACH,
 23. PROMOCJA TURYSTYKI PROZDROWOTNEJ I FORM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, KTÓRE SŁUŻĄ ZDROWIU.
Przewiń na górę